+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 ओमान VS स्कटल्याण्ड

Oman vs Scotland ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 20th Match

२०८१ जेठ २७, आइतबार
10:45 pm
ओमान
१५०/७
२०.० overs
VS
स्कटल्याण्ड
१५३/३
१३.१ overs
Scotland beat Oman by 7 wickets
Sir Vivian Richards Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Allahudien Paleker, Chris Brown
ओमान स्कटल्याण्ड

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१३.१
4

बिलाल खान को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - चौका

१३ ओभर समाप्त - १४९ रन म्याथ्यु क्रस: १५ ब्रेन्डन म्याकमुलेन: ५७
स्कटल्याण्ड: १४९-३ लक्ष्यः १५१
१२.६
.

आयान खान को बलमा म्याथ्यु क्रस - नो रन

१२.५
6

आयान खान को बलमा म्याथ्यु क्रस - छक्का

१२.४
6

आयान खान को बलमा म्याथ्यु क्रस - छक्का

१२.३
1

आयान खान को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - १ रन

१२.२
6

आयान खान को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - छक्का

१२.१
1

आयान खान को बलमा म्याथ्यु क्रस - १ रन

१२ ओभर समाप्त - १२९ रन म्याथ्यु क्रस: २ ब्रेन्डन म्याकमुलेन: ५०
स्कटल्याण्ड: १२९-३ लक्ष्यः १५१
११.६
.

अकिब इलियास को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - नो रन

११.५
4

अकिब इलियास को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - चौका

११.४
4

अकिब इलियास को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - चौका

११.३
.

अकिब इलियास को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - नो रन

११.२
2

अकिब इलियास को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - २ रन

११.१
1

अकिब इलियास को बलमा म्याथ्यु क्रस - १ रन

११ ओभर समाप्त - ११८ रन ब्रेन्डन म्याकमुलेन: ४० म्याथ्यु क्रस: १
स्कटल्याण्ड: ११८-३ लक्ष्यः १५१
१०.६
.

जिसन मक्सुद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - नो रन

१०.५
1

जिसन मक्सुद को बलमा म्याथ्यु क्रस - १ रन

१०.४
.

जिसन मक्सुद को बलमा म्याथ्यु क्रस - नो रन

१०.३
1

जिसन मक्सुद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - १ रन

१०.२
2

जिसन मक्सुद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - २ रन

१०.१
4

जिसन मक्सुद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - चौका

१० ओभर समाप्त - ११० रन रिची बेरिंग्टन: १३ ब्रेन्डन म्याकमुलेन: ३३
स्कटल्याण्ड: ११०-३ लक्ष्यः १५१
९.६
.

अकिब इलियास को बलमा म्याथ्यु क्रस - नो रन

९.५
W

अकिब इलियास को बलमा रिची बेरिंग्टन - आउट

९.४
.

अकिब इलियास को बलमा रिची बेरिंग्टन - नो रन

९.३
6

अकिब इलियास को बलमा रिची बेरिंग्टन - छक्का

९.२
.

अकिब इलियास को बलमा रिची बेरिंग्टन - नो रन

९.१
4

अकिब इलियास को बलमा रिची बेरिंग्टन - चौका

९ ओभर समाप्त - १०० रन ब्रेन्डन म्याकमुलेन: ३३ रिची बेरिंग्टन: ३
स्कटल्याण्ड: १००-२ लक्ष्यः १५१
८.६
6

जिसन मक्सुद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - छक्का

८.५
.

जिसन मक्सुद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - नो रन

८.४
3

जिसन मक्सुद को बलमा रिची बेरिंग्टन - ३ रन

८.३
1

जिसन मक्सुद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - १ रन

८.२
.

जिसन मक्सुद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - नो रन

८.१
4

जिसन मक्सुद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - चौका

८ ओभर समाप्त - ८६ रन ब्रेन्डन म्याकमुलेन: २२ जर्ज मुन्शे: ४१
स्कटल्याण्ड: ८६-२ लक्ष्यः १५१
७.६
.

मेहरान खान को बलमा रिची बेरिंग्टन - नो रन

७.५
W

मेहरान खान को बलमा जर्ज मुन्शे - आउट

७.४
6

मेहरान खान को बलमा जर्ज मुन्शे - छक्का

७.३
w

मेहरान खान को बलमा जर्ज मुन्शे - वाइड

७.३
.

मेहरान खान को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

७.२
4

मेहरान खान को बलमा जर्ज मुन्शे - चौका

७.१
1

मेहरान खान को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - १ रन

७ ओभर समाप्त - ७० रन जर्ज मुन्शे: ३१ ब्रेन्डन म्याकमुलेन: २१
स्कटल्याण्ड: ७०-१ लक्ष्यः १५१
६.६
6

अकिब इलियास को बलमा जर्ज मुन्शे - छक्का

६.५
6

अकिब इलियास को बलमा जर्ज मुन्शे - छक्का

६.४
1

अकिब इलियास को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - १ रन

६.३
2

अकिब इलियास को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - २ रन

६.२
4

अकिब इलियास को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - चौका

६.१
1

अकिब इलियास को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

६ ओभर समाप्त - ५० रन जर्ज मुन्शे: १८ ब्रेन्डन म्याकमुलेन: १४
स्कटल्याण्ड: ५०-१ लक्ष्यः १५१
५.६
.

कलीमुल्लाह को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - नो रन

५.५
4

कलीमुल्लाह को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - चौका

५.४
4

कलीमुल्लाह को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - चौका

५.३
.

कलीमुल्लाह को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - नो रन

५.२
.

कलीमुल्लाह को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - नो रन

५.१
1

कलीमुल्लाह को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

५ ओभर समाप्त - ४१ रन ब्रेन्डन म्याकमुलेन: ६ जर्ज मुन्शे: १७
स्कटल्याण्ड: ४१-१ लक्ष्यः १५१
४.६
1

शकील अहमद को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

४.५
4

शकील अहमद को बलमा जर्ज मुन्शे - चौका

४.४
0b

शकील अहमद को बलमा जर्ज मुन्शे - बाई

४.३
1

शकील अहमद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - १ रन

४.२
4

शकील अहमद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - चौका

४.१
.

शकील अहमद को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - नो रन

४ ओभर समाप्त - २९ रन जर्ज मुन्शे: १२ ब्रेन्डन म्याकमुलेन: १
स्कटल्याण्ड: २९-१ लक्ष्यः १५१
३.६
1

कलीमुल्लाह को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - १ रन

३.५
.

कलीमुल्लाह को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - नो रन

३.४
1

कलीमुल्लाह को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

३.३
6

कलीमुल्लाह को बलमा जर्ज मुन्शे - छक्का

३.२
.

कलीमुल्लाह को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

३.१
.

कलीमुल्लाह को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

३ ओभर समाप्त - २१ रन जर्ज मुन्शे: ५ माइकल जोन्स: १६
स्कटल्याण्ड: २१-१ लक्ष्यः १५१
२.६
W

बिलाल खान को बलमा माइकल जोन्स - आउट

२.५
.

बिलाल खान को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

२.४
4

बिलाल खान को बलमा माइकल जोन्स - चौका

२.३
.

बिलाल खान को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

२.२
1

बिलाल खान को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

२.१
2

बिलाल खान को बलमा जर्ज मुन्शे - २ रन

२ ओभर समाप्त - १४ रन जर्ज मुन्शे: २ माइकल जोन्स: १२
स्कटल्याण्ड: १४-० लक्ष्यः १५१
१.६
6

शकील अहमद को बलमा माइकल जोन्स - छक्का

१.५
.

शकील अहमद को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

१.४
6

शकील अहमद को बलमा माइकल जोन्स - छक्का

१.३
.

शकील अहमद को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

१.२
1

शकील अहमद को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

१.१
.

शकील अहमद को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

१ ओभर समाप्त - १ रन जर्ज मुन्शे: १ माइकल जोन्स: ०
स्कटल्याण्ड: १-० लक्ष्यः १५१
०.६
.

बिलाल खान को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

०.५
.

बिलाल खान को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

०.४
.

बिलाल खान को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

०.३
.

बिलाल खान को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

०.२
.

बिलाल खान को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

०.१
1

बिलाल खान को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

ओमान स्कटल्याण्ड
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
प्रतिक अथावले
Out 54 40 5 2 135
नशीम खुसी
Out 10 9 0 1 111.11
अकिब इलियास
Out 16 6 2 1 266.67
जिसन मक्सुद
Out 3 4 0 0 75
खालिद काइल
Out 5 7 0 0 71.43
आयान खान
Not Out 41 39 4 0 105.13
मेहरान खान
Out 13 10 2 0 130
रफिउल्लाह एम
Out 0 3 0 0 0
शकील अहमद
Not Out 3 2 0 0 150
बलिङ O M R W Econ
बिलाल खान
2.1 0 12 1 5.54
शकील अहमद
2.0 0 23 0 11.5
कलीमुल्लाह
2.0 0 17 0 8.5
अकिब इलियास
3.0 0 41 1 13.67
मेहरान खान
1.0 0 16 1 16
जिसन मक्सुद
2.0 0 22 0 11
आयान खान
1.0 0 20 0 20

ब्यटिङ नगरेका

कलीमुल्लाह
बिलाल खान
कश्यप प्रजापति
शोयब खान
मोहम्मद नदिम
फैयाज बट

विकेट गुमेका

नशीम खुसी
अकिब इलियास
जिसन मक्सुद
खालिद काइल
प्रतिक अथावले
मेहरान खान
रफिउल्लाह एम
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
जर्ज मुन्शे
Out 41 20 2 4 205
माइकल जोन्स
Out 16 13 1 2 123.08
ब्रेन्डन म्याकमुलेन
Not Out 61 31 9 2 196.77
रिची बेरिंग्टन
Out 13 7 1 1 185.71
म्याथ्यु क्रस
Not Out 15 8 0 2 187.5
बलिङ O M R W Econ
मार्क वाट
4.0 0 25 1 6.25
ब्राड्ली ह्वील
4.0 0 19 1 4.75
क्रिस सोल
4.0 0 41 1 10.25
शफ्यान शरिफ
4.0 0 40 2 10
माइकल लिस्क
3.0 0 21 0 7
क्रिस ग्रेभ्स
1.0 0 2 1 2

ब्यटिङ नगरेका

चार्ली टेअर
शफ्यान शरिफ
क्रिस ग्रेभ्स
ज्याक जार्विस
ब्राड्ली कुरी
ओली हरिस
मार्क वाट
क्रिस सोल
माइकल लिस्क
ब्राड्ली ह्वील

विकेट गुमेका

माइकल जोन्स
जर्ज मुन्शे
रिची बेरिंग्टन

खेल तालिका र परिणाम