+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 इंग्ल्याण्ड VS दक्षिण अफ्रिका

England vs South Africa ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 5th Match

२०८१ असार ७, शुक्रबार
08:15 pm
इंग्ल्याण्ड
१५६/६
२०.० overs
VS
दक्षिण अफ्रिका
१६३/६
२०.० overs
South Africa beat England by 7 runs
Daren Sammy Cricket Ground ICC Men's T20 World Cup, 2024 Chris Brown, Sharfuddoula
दक्षिण अफ्रिका इंग्ल्याण्ड

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
२० ओभर समाप्त - १५६ रन ह्यारी ब्रुक: ५३ साम करन: १०
इंग्ल्याण्ड: १५६-६ लक्ष्यः १६४
१९.६
.

एनरिक नोर्किया को बलमा जोफ्रा आर्चर - नो रन

१९.५
1

एनरिक नोर्किया को बलमा साम करन - १ रन

१९.४
.

एनरिक नोर्किया को बलमा साम करन - नो रन

१९.३
4

एनरिक नोर्किया को बलमा साम करन - चौका

१९.२
1

एनरिक नोर्किया को बलमा जोफ्रा आर्चर - १ रन

१९.१
W

एनरिक नोर्किया को बलमा ह्यारी ब्रुक - आउट

१९ ओभर समाप्त - १५० रन ह्यारी ब्रुक: ५३ साम करन: ५
इंग्ल्याण्ड: १५०-५ लक्ष्यः १६४
१८.६
2

मार्को यानसन को बलमा साम करन - २ रन

१८.५
1

मार्को यानसन को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१८.४
1

मार्को यानसन को बलमा साम करन - १ रन

१८.३
1

मार्को यानसन को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१८.२
2

मार्को यानसन को बलमा ह्यारी ब्रुक - २ रन

१८.१
.

मार्को यानसन को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

१८ ओभर समाप्त - १४३ रन लियाम लिभिङस्टोन: ३३ ह्यारी ब्रुक: ४९
इंग्ल्याण्ड: १४३-५ लक्ष्यः १६४
१७.६
1

कगिसो रबाडा को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१७.५
1

कगिसो रबाडा को बलमा साम करन - १ रन

१७.४
1

कगिसो रबाडा को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१७.३
1

कगिसो रबाडा को बलमा साम करन - १ रन

१७.२
W

कगिसो रबाडा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - आउट

१७.१
.

कगिसो रबाडा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - नो रन

१७ ओभर समाप्त - १३९ रन लियाम लिभिङस्टोन: ३३ ह्यारी ब्रुक: ४७
इंग्ल्याण्ड: १३९-४ लक्ष्यः १६४
१६.६
4

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा ह्यारी ब्रुक - चौका

१६.५
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

१६.४
2

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - २ रन

१६.३
6

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - छक्का

१६.२
4

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - चौका

१६.१
4

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - चौका

१६ ओभर समाप्त - ११८ रन ह्यारी ब्रुक: ४३ लियाम लिभिङस्टोन: १६
इंग्ल्याण्ड: ११८-४ लक्ष्यः १६४
१५.६
1

एनरिक नोर्किया को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

१५.५
w

एनरिक नोर्किया को बलमा ह्यारी ब्रुक - वाइड

१५.५
1

एनरिक नोर्किया को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१५.४
1

एनरिक नोर्किया को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

१५.३
1

एनरिक नोर्किया को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१५.२
4

एनरिक नोर्किया को बलमा ह्यारी ब्रुक - चौका

१५.१
4

एनरिक नोर्किया को बलमा ह्यारी ब्रुक - चौका

१५ ओभर समाप्त - १०५ रन लियाम लिभिङस्टोन: १४ ह्यारी ब्रुक: ३३
इंग्ल्याण्ड: १०५-४ लक्ष्यः १६४
१४.६
1

कगिसो रबाडा को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१४.५
4

कगिसो रबाडा को बलमा ह्यारी ब्रुक - चौका

१४.४
4

कगिसो रबाडा को बलमा ह्यारी ब्रुक - चौका

१४.३
2

कगिसो रबाडा को बलमा ह्यारी ब्रुक - २ रन

१४.२
1

कगिसो रबाडा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

१४.१
6

कगिसो रबाडा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - छक्का

१४ ओभर समाप्त - ८७ रन ह्यारी ब्रुक: २२ लियाम लिभिङस्टोन: ७
इंग्ल्याण्ड: ८७-४ लक्ष्यः १६४
१३.६
.

मार्को यानसन को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

१३.५
4

मार्को यानसन को बलमा ह्यारी ब्रुक - चौका

१३.४
.

मार्को यानसन को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

१३.३
1

मार्को यानसन को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

१३.२
.

मार्को यानसन को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - नो रन

१३.१
1

मार्को यानसन को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ८१ रन ह्यारी ब्रुक: १७ लियाम लिभिङस्टोन: ६
इंग्ल्याण्ड: ८१-४ लक्ष्यः १६४
१२.६
1

केशव महाराज को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१२.५
2

केशव महाराज को बलमा ह्यारी ब्रुक - २ रन

१२.४
.

केशव महाराज को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

१२.३
4

केशव महाराज को बलमा ह्यारी ब्रुक - चौका

१२.२
.

केशव महाराज को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

१२.१
2

केशव महाराज को बलमा ह्यारी ब्रुक - २ रन

१२ ओभर समाप्त - ७२ रन ह्यारी ब्रुक: ८ लियाम लिभिङस्टोन: ६
इंग्ल्याण्ड: ७२-४ लक्ष्यः १६४
११.६
1

एनरिक नोर्किया को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

११.५
1

एनरिक नोर्किया को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

११.४
4

एनरिक नोर्किया को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - चौका

११.३
1

एनरिक नोर्किया को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

११.२
1

एनरिक नोर्किया को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

११.१
1

एनरिक नोर्किया को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

११ ओभर समाप्त - ६३ रन ह्यारी ब्रुक: ५ मोइन अली: ९
इंग्ल्याण्ड: ६३-४ लक्ष्यः १६४
१०.६
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१०.५
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

१०.४
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

१०.३
0lb

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - लेग बाई

१०.२
W

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा मोइन अली - आउट

१०.१
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

१० ओभर समाप्त - ६० रन मोइन अली: ९ ह्यारी ब्रुक: ३
इंग्ल्याण्ड: ६०-३ लक्ष्यः १६४
९.६
1

एडेन मार्कराम को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

९.५
.

एडेन मार्कराम को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

९.४
1

एडेन मार्कराम को बलमा मोइन अली - १ रन

९.३
1

एडेन मार्कराम को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

९.२
1

एडेन मार्कराम को बलमा मोइन अली - १ रन

९.१
.

एडेन मार्कराम को बलमा मोइन अली - नो रन

९ ओभर समाप्त - ५६ रन जस बटलर: १७ मोइन अली: ७
इंग्ल्याण्ड: ५६-३ लक्ष्यः १६४
८.६
1

केशव महाराज को बलमा मोइन अली - १ रन

८.५
1

केशव महाराज को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

८.४
W

केशव महाराज को बलमा जस बटलर - आउट

८.३
1

केशव महाराज को बलमा मोइन अली - १ रन

८.२
2

केशव महाराज को बलमा मोइन अली - २ रन

८.१
1

केशव महाराज को बलमा जस बटलर - १ रन

८ ओभर समाप्त - ५० रन जस बटलर: १६ मोइन अली: ३
इंग्ल्याण्ड: ५०-२ लक्ष्यः १६४
७.६
2

एनरिक नोर्किया को बलमा मोइन अली - २ रन

७.५
1

एनरिक नोर्किया को बलमा जस बटलर - १ रन

७.४
2

एनरिक नोर्किया को बलमा जस बटलर - २ रन

७.३
.

एनरिक नोर्किया को बलमा जस बटलर - नो रन

७.२
1

एनरिक नोर्किया को बलमा मोइन अली - १ रन

७.१
1

एनरिक नोर्किया को बलमा जस बटलर - १ रन

७ ओभर समाप्त - ४३ रन जोनी बेयरस्टो: १६ जस बटलर: १२
इंग्ल्याण्ड: ४३-२ लक्ष्यः १६४
६.६
.

केशव महाराज को बलमा मोइन अली - नो रन

६.५
W

केशव महाराज को बलमा जोनी बेयरस्टो - आउट

६.४
1

केशव महाराज को बलमा जस बटलर - १ रन

६.३
1

केशव महाराज को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

६.२
.

केशव महाराज को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

६.१
.

केशव महाराज को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

६ ओभर समाप्त - ४१ रन जोनी बेयरस्टो: १५ जस बटलर: ११
इंग्ल्याण्ड: ४१-१ लक्ष्यः १६४
५.६
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

५.५
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

५.४
2

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा जोनी बेयरस्टो - २ रन

५.३
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

५.२
0lb

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा जस बटलर - लेग बाई

५.१
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

५ ओभर समाप्त - ३६ रन जस बटलर: ११ जोनी बेयरस्टो: ११
इंग्ल्याण्ड: ३६-१ लक्ष्यः १६४
४.६
.

केशव महाराज को बलमा जस बटलर - नो रन

४.५
.

केशव महाराज को बलमा जस बटलर - नो रन

४.४
1

केशव महाराज को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

४.३
1

केशव महाराज को बलमा जस बटलर - १ रन

४.२
4

केशव महाराज को बलमा जस बटलर - चौका

४.१
2

केशव महाराज को बलमा जस बटलर - २ रन

४ ओभर समाप्त - २८ रन जोनी बेयरस्टो: १० जस बटलर: ४
इंग्ल्याण्ड: २८-१ लक्ष्यः १६४
३.६
.

कगिसो रबाडा को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

३.५
.

कगिसो रबाडा को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

३.४
.

कगिसो रबाडा को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

३.३
1

कगिसो रबाडा को बलमा जस बटलर - १ रन

३.२
.

कगिसो रबाडा को बलमा जस बटलर - नो रन

३.१
1

कगिसो रबाडा को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

३ ओभर समाप्त - २६ रन जोनी बेयरस्टो: ९ जस बटलर: ३
इंग्ल्याण्ड: २६-१ लक्ष्यः १६४
२.६
1

मार्को यानसन को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

२.५
1nb

मार्को यानसन को बलमा जस बटलर - नो बल

२.५
4

मार्को यानसन को बलमा जोनी बेयरस्टो - चौका

२.४
.

मार्को यानसन को बलमा जस बटलर - नो रन

२.३
1

मार्को यानसन को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

२.२
.

मार्को यानसन को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

२.१
2

मार्को यानसन को बलमा जोनी बेयरस्टो - २ रन

२ ओभर समाप्त - १६ रन जस बटलर: २ फिल साल्ट: ११
इंग्ल्याण्ड: १६-१ लक्ष्यः १६४
१.६
1

कगिसो रबाडा को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

१.५
w

कगिसो रबाडा को बलमा फिल साल्ट - वाइड

१.५
w

कगिसो रबाडा को बलमा फिल साल्ट - वाइड

१.५
W

कगिसो रबाडा को बलमा फिल साल्ट - आउट

१.४
.

कगिसो रबाडा को बलमा फिल साल्ट - नो रन

१.३
4

कगिसो रबाडा को बलमा फिल साल्ट - चौका

१.२
1

कगिसो रबाडा को बलमा जस बटलर - १ रन

१.१
.

कगिसो रबाडा को बलमा जस बटलर - नो रन

१ ओभर समाप्त - ८ रन फिल साल्ट: ७ जस बटलर: १
इंग्ल्याण्ड: ८-० लक्ष्यः १६४
०.६
1

मार्को यानसन को बलमा जस बटलर - १ रन

०.५
1

मार्को यानसन को बलमा फिल साल्ट - १ रन

०.४
.

मार्को यानसन को बलमा फिल साल्ट - नो रन

०.३
6

मार्को यानसन को बलमा फिल साल्ट - छक्का

०.२
.

मार्को यानसन को बलमा फिल साल्ट - नो रन

०.१
.

मार्को यानसन को बलमा फिल साल्ट - नो रन

इंग्ल्याण्ड दक्षिण अफ्रिका
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
फिल साल्ट
Out 11 8 1 1 137.5
जस बटलर
Out 17 20 1 0 85
जोनी बेयरस्टो
Out 16 20 1 0 80
मोइन अली
Out 9 10 0 0 90
ह्यारी ब्रुक
Out 53 37 7 0 143.24
लियाम लिभिङस्टोन
Out 33 17 3 2 194.12
साम करन
Not Out 10 7 1 0 142.86
जोफ्रा आर्चर
Not Out 1 2 0 0 50
बलिङ O M R W Econ
रिस टोप्ली
4.0 0 23 0 5.75
मोइन अली
3.0 0 25 1 8.33
जोफ्रा आर्चर
4.0 0 40 3 10
साम करन
3.0 0 29 0 9.67
आदिल राशिद
4.0 0 20 1 5
मार्क वुड
2.0 0 22 0 11

ब्यटिङ नगरेका

टम हार्टली
बेन डकेट
आदिल राशिद
क्रिस जोर्डन
मार्क वुड
विल ज्याक्स
रिस टोप्ली

विकेट गुमेका

फिल साल्ट
जोनी बेयरस्टो
जस बटलर
मोइन अली
लियाम लिभिङस्टोन
ह्यारी ब्रुक
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रिजा हेन्ड्रिक्स
Out 19 25 1 0 76
क्विन्टन डीकक
Out 65 38 4 4 171.05
हेनरिक क्लासेन
Out 8 13 1 0 61.54
डेविड मिलर
Out 43 28 4 2 153.57
एडेन मार्कराम
Out 1 2 0 0 50
ट्रिस्टन स्टब्स
Not Out 12 11 1 0 109.09
मार्को यानसन
Out 0 1 0 0 0
केशव महाराज
Not Out 5 2 1 0 250
बलिङ O M R W Econ
मार्को यानसन
4.0 0 31 0 7.75
कगिसो रबाडा
4.0 0 32 2 8
केशव महाराज
4.0 0 25 2 6.25
ओट्निल ब्राटम्यान
3.0 0 27 1 9
एनरिक नोर्किया
4.0 0 35 1 8.75
एडेन मार्कराम
1.0 0 4 0 4

ब्यटिङ नगरेका

एनरिक नोर्किया
तबरेज शाम्सी
रयान रिकेल्टन
जेराल्ड कोएट्जी
ब्यूर्जोन फोर्टुइन
कगिसो रबाडा
ओट्निल ब्राटम्यान

विकेट गुमेका

रिजा हेन्ड्रिक्स
क्विन्टन डीकक
हेनरिक क्लासेन
एडेन मार्कराम
डेविड मिलर
मार्को यानसन

खेल तालिका र परिणाम