+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 अफगानिस्तान VS युगान्डा

Afghanistan vs Uganda ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 5th Match

२०८१ जेठ २२, मंगलबार
06:15 am
अफगानिस्तान
१८३/५
२०.० overs
VS
युगान्डा
५८/१०
१६.० overs
Afghanistan beat Uganda by 125 runs
Providence Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Ahsan Raza, Kumar Dharmasena
अफगानिस्तान युगान्डा

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१६ ओभर समाप्त - ५८ रन बिलाल हसन: ८ कस्मास केइवुता: २
युगान्डा: ५८-१० लक्ष्यः १८४
१५.६
W

राशिद खान को बलमा हेनरी सेन्योन्डो - आउट

१५.५
W

राशिद खान को बलमा बिलाल हसन - आउट

१५.४
.

राशिद खान को बलमा बिलाल हसन - नो रन

१५.३
.

राशिद खान को बलमा बिलाल हसन - नो रन

१५.२
2

राशिद खान को बलमा बिलाल हसन - २ रन

१५.१
.

राशिद खान को बलमा बिलाल हसन - नो रन

१५ ओभर समाप्त - ५६ रन कस्मास केइवुता: २ बिलाल हसन: ६
युगान्डा: ५६-८ लक्ष्यः १८४
१४.६
1

फजलहक फारुकी को बलमा बिलाल हसन - १ रन

१४.५
.

फजलहक फारुकी को बलमा बिलाल हसन - नो रन

१४.४
.

फजलहक फारुकी को बलमा बिलाल हसन - नो रन

१४.३
.

फजलहक फारुकी को बलमा बिलाल हसन - नो रन

१४.२
.

फजलहक फारुकी को बलमा बिलाल हसन - नो रन

१४.१
1

फजलहक फारुकी को बलमा कस्मास केइवुता - १ रन

१४ ओभर समाप्त - ५४ रन बिलाल हसन: ५ कस्मास केइवुता: १
युगान्डा: ५४-८ लक्ष्यः १८४
१३.६
.

राशिद खान को बलमा बिलाल हसन - नो रन

१३.५
.

राशिद खान को बलमा बिलाल हसन - नो रन

१३.४
4

राशिद खान को बलमा बिलाल हसन - चौका

१३.३
.

राशिद खान को बलमा बिलाल हसन - नो रन

१३.२
1

राशिद खान को बलमा कस्मास केइवुता - १ रन

१३.१
0lb

राशिद खान को बलमा बिलाल हसन - लेग बाई

१३ ओभर समाप्त - ४८ रन रिआजत अली साह: ११ रोबिन्सन ओबुया: १४
युगान्डा: ४८-८ लक्ष्यः १८४
१२.६
W

फजलहक फारुकी को बलमा रोबिन्सन ओबुया - आउट

१२.५
.

फजलहक फारुकी को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

१२.४
.

फजलहक फारुकी को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

१२.३
1

फजलहक फारुकी को बलमा बिलाल हसन - १ रन

१२.२
W

फजलहक फारुकी को बलमा ब्रायन मसाबा - आउट

१२.१
W

फजलहक फारुकी को बलमा रिआजत अली साह - आउट

१२ ओभर समाप्त - ४७ रन रिआजत अली साह: ११ रोबिन्सन ओबुया: १४
युगान्डा: ४७-५ लक्ष्यः १८४
११.६
.

मुजिब उर रहमान को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

११.५
1

मुजिब उर रहमान को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

११.४
.

मुजिब उर रहमान को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

११.३
.

मुजिब उर रहमान को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

११.३
w

मुजिब उर रहमान को बलमा रिआजत अली साह - वाइड

११.२
.

मुजिब उर रहमान को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

११.१
.

मुजिब उर रहमान को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

११ ओभर समाप्त - ४१ रन रिआजत अली साह: १० रोबिन्सन ओबुया: १४
युगान्डा: ४१-५ लक्ष्यः १८४
१०.६
1

राशिद खान को बलमा रोबिन्सन ओबुया - १ रन

१०.५
1

राशिद खान को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

१०.४
0lb

राशिद खान को बलमा रोबिन्सन ओबुया - लेग बाई

१०.३
1

राशिद खान को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

१०.२
.

राशिद खान को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१०.१
.

राशिद खान को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१० ओभर समाप्त - ३८ रन रोबिन्सन ओबुया: १३ रिआजत अली साह: ९
युगान्डा: ३८-५ लक्ष्यः १८४
९.६
.

मोहम्मद नाबी को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

९.५
.

मोहम्मद नाबी को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

९.४
6

मोहम्मद नाबी को बलमा रोबिन्सन ओबुया - छक्का

९.३
1

मोहम्मद नाबी को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

९.२
.

मोहम्मद नाबी को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

९.१
1

मोहम्मद नाबी को बलमा रोबिन्सन ओबुया - १ रन

९ ओभर समाप्त - ३० रन रोबिन्सन ओबुया: ६ रिआजत अली साह: ८
युगान्डा: ३०-५ लक्ष्यः १८४
८.६
.

राशिद खान को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

८.५
1

राशिद खान को बलमा रोबिन्सन ओबुया - १ रन

८.४
.

राशिद खान को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

८.३
1

राशिद खान को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

८.२
1

राशिद खान को बलमा रोबिन्सन ओबुया - १ रन

८.१
.

राशिद खान को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

८ ओभर समाप्त - २७ रन रोबिन्सन ओबुया: ४ रिआजत अली साह: ७
युगान्डा: २७-५ लक्ष्यः १८४
७.६
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

७.५
1

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रोबिन्सन ओबुया - १ रन

७.४
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

७.३
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

७.२
2

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रोबिन्सन ओबुया - २ रन

७.१
w

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रोबिन्सन ओबुया - वाइड

७.१
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

७ ओभर समाप्त - २३ रन रिआजत अली साह: ७ रोबिन्सन ओबुया: १
युगान्डा: २३-५ लक्ष्यः १८४
६.६
.

नवीन उलहक को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

६.५
.

नवीन उलहक को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

६.४
1

नवीन उलहक को बलमा रोबिन्सन ओबुया - १ रन

६.३
.

नवीन उलहक को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

६.२
.

नवीन उलहक को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

६.१
1

नवीन उलहक को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

६ ओभर समाप्त - २१ रन रिआजत अली साह: ६ रोबिन्सन ओबुया: ०
युगान्डा: २१-५ लक्ष्यः १८४
५.६
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

५.५
1

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

५.४
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

५.३
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

५.२
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

५.१
2

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा रिआजत अली साह - २ रन

५ ओभर समाप्त - १८ रन रिआजत अली साह: ३ दिनेश नाक्रानी: ६
युगान्डा: १८-५ लक्ष्यः १८४
४.६
.

नवीन उलहक को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

४.५
.

नवीन उलहक को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

४.४
W

नवीन उलहक को बलमा अल्पेश रामजानी - आउट

४.३
.

नवीन उलहक को बलमा अल्पेश रामजानी - नो रन

४.२
W

नवीन उलहक को बलमा दिनेश नाक्रानी - आउट

४.१
w

नवीन उलहक को बलमा रिआजत अली साह - वाइड

४.१
1

नवीन उलहक को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

४ ओभर समाप्त - १६ रन रिआजत अली साह: २ दिनेश नाक्रानी: ६
युगान्डा: १६-३ लक्ष्यः १८४
३.६
.

मुजिब उर रहमान को बलमा दिनेश नाक्रानी - नो रन

३.५
.

मुजिब उर रहमान को बलमा दिनेश नाक्रानी - नो रन

३.४
4

मुजिब उर रहमान को बलमा दिनेश नाक्रानी - चौका

३.३
1

मुजिब उर रहमान को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

३.२
.

मुजिब उर रहमान को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

३.१
.

मुजिब उर रहमान को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

३ ओभर समाप्त - ११ रन दिनेश नाक्रानी: २ रिआजत अली साह: १
युगान्डा: ११-३ लक्ष्यः १८४
२.६
.

फजलहक फारुकी को बलमा दिनेश नाक्रानी - नो रन

२.५
1

फजलहक फारुकी को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

२.४
.

फजलहक फारुकी को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

२.३
.

फजलहक फारुकी को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

२.२
1

फजलहक फारुकी को बलमा दिनेश नाक्रानी - १ रन

२.१
.

फजलहक फारुकी को बलमा दिनेश नाक्रानी - नो रन

२ ओभर समाप्त - ९ रन सिमोन सेसाजी: ४ रिआजत अली साह: ०
युगान्डा: ९-३ लक्ष्यः १८४
१.६
.

मुजिब उर रहमान को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१.५
1

मुजिब उर रहमान को बलमा दिनेश नाक्रानी - १ रन

१.४
W

मुजिब उर रहमान को बलमा सिमोन सेसाजी - आउट

१.३
.

मुजिब उर रहमान को बलमा सिमोन सेसाजी - नो रन

१.२
4

मुजिब उर रहमान को बलमा सिमोन सेसाजी - चौका

१.१
.

मुजिब उर रहमान को बलमा सिमोन सेसाजी - नो रन

१ ओभर समाप्त - ४ रन रौंनक पटेल: ४ सिमोन सेसाजी: ०
युगान्डा: ४-२ लक्ष्यः १८४
०.६
.

फजलहक फारुकी को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

०.५
.

फजलहक फारुकी को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

०.४
.

फजलहक फारुकी को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

०.३
W

फजलहक फारुकी को बलमा रोगर मुकासा - आउट

०.२
W

फजलहक फारुकी को बलमा रौंनक पटेल - आउट

०.१
4

फजलहक फारुकी को बलमा रौंनक पटेल - चौका

अफगानिस्तान युगान्डा
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रहमानुल्लाह गुरबाज
Out 76 45 4 4 168.89
इब्राहिम जद्रान
Out 70 46 9 1 152.17
नाजिबुल्लाह जद्रान
Out 2 3 0 0 66.67
मोहम्मद नाबी
Not Out 14 16 0 0 87.5
गुलबुद्दिन नायब
Out 4 5 0 0 80
अजमतुल्लाह उमरजई
Out 5 5 0 0 100
राशिद खान
Not Out 2 1 0 0 200
बलिङ O M R W Econ
फजलहक फारुकी
4.0 0 9 5 2.25
मुजिब उर रहमान
3.0 0 16 1 5.33
नवीन उलहक
2.0 0 4 2 2
अजमतुल्लाह उमरजई
2.0 0 7 0 3.5
राशिद खान
4.0 0 12 2 3
मोहम्मद नाबी
1.0 0 8 0 8

ब्यटिङ नगरेका

नूर अहमद
मुजिब उर रहमान
नवीन उलहक
Sediqullah Atal
Mohammad Saleem Safi
नाङ्ग्याल खरोती
करिम जन्नत
फरिद अहमद मलिक
Hazratullah Zazai
मोहम्मद इश्वाक
फजलहक फारुकी

विकेट गुमेका

इब्राहिम जद्रान
रहमानुल्लाह गुरबाज
नाजिबुल्लाह जद्रान
गुलबुद्दिन नायब
अजमतुल्लाह उमरजई
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रौंनक पटेल
Out 4 2 1 0 200
सिमोन सेसाजी
Out 4 4 1 0 100
रोगर मुकासा
Out 0 1 0 0 0
रिआजत अली साह
Out 11 34 0 0 32.35
दिनेश नाक्रानी
Out 6 8 1 0 75
अल्पेश रामजानी
Out 0 2 0 0 0
रोबिन्सन ओबुया
Out 14 25 0 1 56
ब्रायन मसाबा
Out 0 1 0 0 0
बिलाल हसन
Out 8 16 1 0 50
कस्मास केइवुता
Not Out 2 2 0 0 100
हेनरी सेन्योन्डो
Out 0 1 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
अल्पेश रामजानी
4.0 0 33 1 8.25
कस्मास केइवुता
4.0 0 25 2 6.25
दिनेश नाक्रानी
3.0 0 37 0 12.33
बिलाल हसन
2.0 0 34 0 17
हेनरी सेन्योन्डो
2.0 0 19 0 9.5
रिआजत अली साह
1.0 0 11 0 11
ब्रायन मसाबा
4.0 0 21 2 5.25

ब्यटिङ नगरेका

फ्रेड अच्मेल
Innocent Mwebaze
फ्रेंक न्सुबुगा
जुमा मियागी
Ronald Lutaaya
केन्नेथ वाइस्वा

विकेट गुमेका

रौंनक पटेल
रोगर मुकासा
सिमोन सेसाजी
दिनेश नाक्रानी
अल्पेश रामजानी
रिआजत अली साह
ब्रायन मसाबा
रोबिन्सन ओबुया
बिलाल हसन
हेनरी सेन्योन्डो

खेल तालिका र परिणाम